fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

1.   A Tájékoztató célja és hatálya

 

 • Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a WELLVITAL KLUB Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató felvilágosításul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2.   Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Reklámtörvény”)
 • évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről („Mt.”)

 

3.   Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: WELLVITAL KLUB Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-518474
 • Adószám: 25550478-2-19
 • Nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszám: +36 20 5730363
 • E-mail cím: info@wellvital.hu

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 1. Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 2. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 3. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
 4. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

   a) Ügyfelfiók regisztrálása a wellvital.hu oldalon

  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
  A kezelt adatok köre: megjelenítendő név, e-mail cím, (opcionális adatok:) vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, korábban rendelt termékek, korábban, a honlapról letöltött anyagok
  Az adatkezelés célja: vásárlói fiók használatának biztosítása, a kényelmesebb vásárlás érdekében
  Az adatok törlésének határideje: az utolsó megrendeléstől/érdemi kommunikációtól számított 5 év
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelés leadásának, utánkövetésének megnehezülése

  b) Klubtagsággal kapcsolatos adatkezelés

  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
  A kezelt adatok köre: megjelenítendő név, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, klubtagság kezdő időpontja
  Az adatkezelés célja: vásárlói klubtagság nyilvántartása, kedvezményes vásárlói programban való részvétel biztosítása
  Az adatok törlésének határideje: a klubtagság megszűnésétől számított 5 év
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a klubtagság lehetetlenülése

   

  c) Coaching tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
  A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, a konzultáció során, az érintett által megosztott, az érintettre vonatkozó információk
  Az adatkezelés célja: az érintett konzultáción való részvételének biztosítása
  Az adatok törlésének határideje: a coaching-tevékenység korán adatok nem kerülnek rögzítésre, azokat csupán megismeri az Adatkezelő
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a konzultáció lehetetlenülése.

  d) Ügyfeladatok megadása a wellvital.hu oldalon történő vásárlás esetén

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
  A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, a rendelés tartalma, (opcionális adatok:) rendelési jegyzetek
  Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése
  Az adatok törlésének határideje: az utolsó megrendeléstől számított 5 év
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelés teljesítésének megnehezülése/ellehetetlenülése

  e) Közös adatkezelés a megvásárolt áruk kiszállításával kapcsolatban

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
  A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám
  Az adatkezelés célja: a megrendelések kézbesítése
  Az adatok törlésének határideje: a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatás teljesítésétől számított 8 év.
  Közös adatkezelő: Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. em. 35. ajtó); részletes adatkezelési tájékoztatója: https://mixpakk.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelés teljesítésének megnehezülése/ellehetetlenülése 

  f) Számlázás

  Az adatkezelés jogalapja: (adó- és számviteli) törvényi kötelezettség teljesítése
  A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme
  Adatkezelés platformja: elektronikusan
  Az adatkezelés célja: pénzügyi elszámolás és számla kiállítása
  Adatfeldolgozó: Komjáthy és Társa Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Madách utca 11. Cg. 19-09-503619, adószám: 11527217-2-19)
  Az adatok törlésének határideje: az Sztv. szerint a számla kiállítását követő 8+1 év
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására jogszabályi kötelezés folytán.

   

  g) Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő honlapján

  Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
  A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév; e-mail cím; üzenet szövege; (opcionális adat:) telefonszám; megszólítás
  Az adatkezelés célja: Adatkezelővel való kapcsolat felvétele
  Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő egyoldalú megítélése szerint, amennyiben az üzenet olyan tartalommal bír, amely jogszabály alapján kötelezettséget keletkeztet az Adatkezelőre nézve, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a későbbiekben az ő, vagy harmadik személyek jogainak érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges lehet, úgy 5 év után törli az adatokat, ellenkező esetben az üzenet beérkezését követő 30 napon belül
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hiányos adatszolgáltatás esetén a kapcsolat létrejöttének meghiúsulása, elnehezülése

  h) Hírlevél küldése

  Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
  A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
  Az adatkezelés platformja: elektronikus
  Az adatkezelés célja: elektronikus hírlevél küldése a feliratkozottak e-mail címeire ismeretterjesztő anyagokról, az aktuális hírekről, igénybe vehető kedvezményes ajánlatokról, továbbá reklám célú üzenetek küldése
  Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1. ajtó); részletes adatkezelési tájékoztató: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
  Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonásáig
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: ismeretterjesztő anyagokról, az aktuális hírekről, az igénybe vehető kedvezményes ajánlatokról e-mailben való értesülés lehetetlenülése

   

  i) A https://www.wellvital.hu/ honlap süti-kezelése

  Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő honlapjának megfelelő működéséhez fűződő jogos érdeke

  Süti neve Süti alkalmazásának célja Tárolási idő
  wc_cart_hash_# Információkat tárol a felhasználó bevásárlókosaráról. Törlésig
  wc_fragments_# Tárolja a látogatók bejelentkezési adatait, így nem kell folyamatosan bejelentkezniük, ha a böngésző bezárásra kerül. A böngésző bezárásáig, vagy a munkamenet végéig

  5.  Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

   

  1. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
  2. Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja
  3. A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
   • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
    a. A rá vonatkozó személyes adatok;
    b. az adatkezelés célja(i);
    c. az érintett személyes adatok kategóriái;
    d. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
    e. az adatok tárolásának időtartama;
    f. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
    g. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
    h. a kezelt adatok forrása;
    i. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
    j. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
   • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
   • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
   • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
   • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
   • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
    a. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
    b. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
    c. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
    d. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
    e. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
   • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
    a. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
    b. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
    c. közérdekből;
    d. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
    e. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
   • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
    a. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
    b. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
    c. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
   • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
    a. Az érintett ehhez hozzájárul;
    b. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
    c. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
    d. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
   • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
   • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
   • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
    a. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
    b. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
    c. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
    d. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

   6.   Az adatok tárolásának módja, biztosítása

    

   1. Adatkezelő az általa kezelt adatokat részben székhelyén, részben a Closte LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546; Cheyenne, Wyoming 82001; USA, e-mail: contact@closte.com) tárhelszolgáltatónál, illetve a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1. ajtó) által üzemeltetett „SalesAutopilot” rendszerben tárolja.
   2. Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
    a. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
    b. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
    c. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
    d. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
   3. Az adatok védelme kiterjed különösen:
    a. a jogosultalan hozzáférésre;
    b. megváltoztatásra;
    c. továbbításra;
    d. törlésre;
    e. nyilvánosságra hozatalra;
    f. véletlen sérülésre;
    g. véletlen megsemmisülésre;
    h. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
   4. Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
   5. Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
    a. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
    b. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
    c. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
   6. Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
   7. Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

   7.  Eljárási szabályok

    

   1. Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
   2. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
   3. Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
    a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
    b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
    c. a kérelem túlzó.
   4. A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
    a. a kérelmet megtagadni;
    b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
   5. Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 1000,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
   6. Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
   7. Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
   8. Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
    a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
    b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

   8. Kártérítés

    

   1. Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
   2. Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
   3. Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

   9. Jogorvoslat

    

   1. Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
   2. Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

   10. Hatósági együttműködés

    

   1. Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
   2. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

    

    

   Kelt: Veszprém, 2023. június 22.